شورای انتشارات دانشگاه به منظور انجام وظایف زیر تشکیل می شود:
– اتخاذ سیاستهایی که ضمن حفظ منافع و شان دانشگاه منجر به گسترش و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشگاه از طریق نشر آثار علمی، فرهنگی، هنری و دینی شود.
– بررسی کیفی کتب ارائه شده به شورا جهت چاپ
– تعیین داور جهت بررسی تخصصی و علمی کتاب
– بررسی نظرات داوران و اظهار نظر نهایی در خصوص چاپ کتاب
– تهیه و تصویب آئین نامه های مورد نیاز نشر کتاب و تعیین حق الزحمه داوران کتاب

ترکیب شورای انتشارات دانشگاه به قرار زیر است:
– معاون پژوهشی دانشگاه به عنوان رئیس شورا
– مدیر امور پژوهش به عنوان دبیر شورا
– رئیس مرکز انتشارات دانشگاه
– دو نفر از معاونین پژوهشی دانشکده ها به انتخاب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
– یک نفر از مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها به انتخاب شورای تحصیلات تکمیلی
– دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان صاحب نظر به انتخاب رئیس شورا
– کارشناس امور پژوهش دانشگاه

نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی پست الکترونیکی
دکتر داود یونسیان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و رییس شورای پژوهشی دانشگاه younesian AT iust.ac.ir
دکتر رامین هاشمی مدیر امور پژوهش دانشگاه rhashemi AT iust.ac.ir
دکتر محمدحسن بازیار دانشکده مهندسی عمران baziar AT iust.ac.ir
دکترناصر مزینی دانشکده مهندسی کامپیوتر mozayani AT iust.ac.ir
دکتر مسعود هادیان دهکردی دانشکده ریاضی mhadian AT iust.ac.ir
دکتر احمد ماکویی دانشکده مهندسی صنایع amakui AT iust.ac.ir
دکتر غلامحسین معماریان دانشکده معماری و شهرسازی memarian AT iust.ac.ir
دکتر مجید طیرانی دانشکده برق m_tayarani AT iust.ac.ir
دکتربیژن محمدی سنگجویی دانشکده مهندسی مکانیک bijan_mohammadi AT iust.ac.ir
دکتر جواد مرزبان راد دانشکده مهندسی خودرو marzban AT iust.ac.ir
مهندس علی فرمانی كارشناس farmani AT iust.ac.ir
فرزانه شيدافر كارشناس مسئول sheydafarf AT iust.ac.ir
keyboard_arrow_up